NABÍDKA SLUŽEB 

výtvarné práce dětí

Speciálně pedagogické centrum Hurbanova poskytuje služby dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou vymezeny jako standardní činnosti ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Naše SPC se zaměřuje na klienty s mentálním a tělesným postižením a přidruženými vadami.

STANDARDNÍ ČINNOSTI

 • Vyhledávání žáků se se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • komplexní diagnostika žáka (speciálně pedagogická a psychologická),
 • tvorba plánu péče o žáka (strategie komplexní podpory žáka, pedagogicko-psychologické vedení apod.),
 • přímá práce s žákem (individuální a skupinová),
 • včasná intervence,
 • konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení,
 • krizová intervence,
 • metodická činnost pro zákonné zástupce, pedagogy (podpora při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu),
 • kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zapůjčování odborné literatury,
 • zapůjčování rehabilitačních a kompenzačních pomůcek podle potřeb žáků,
 • ucelená rehabilitace pedagogicko-psychologickými prostředky,
 • pomoc při inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských, základních a středních škol, instruktáž a úprava prostředí,
 • všestranná podpora optimálního psychomotorického a sociálního vývoje žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v duchu tzv. ucelené rehabilitace (využívání prostředků pedagogicko psychologických, léčebných, sociálních a pracovních), tj. zajištění komplexní péče zaměřené nejen na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, ale na celou jeho rodinu,
 • vedení dokumentace centra a příprava dokumentů pro správní řízení,
 • koordinace činností s poradenskými pracovníky škol, s poradnami a středisky výchovné péče,
 • zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • zpracování návrhů individuálních vzdělávacích plánů,
 • tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek podle individuálních potřeb žáků.

 A DALŠÍ STANDARDNÍ ČINNOSTI SPECIÁLNÍ...