ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

„TOČ SE, TOČ SE, ZEMIČKO!“

Školní vzdělávací program „Toč se, toč se, Zemičko!“ je naším vlastním programem. Nevylučuje však podobnost výchozích myšlenek v některých oblastech s jinými vzdělávacími programy. Život na naší planetě zaměřený na zdravý životní styl a vše, co je s ním spojené, chápeme jako nejpřirozenější prostředí pro získávání životních kompetencí, a to pro dítě, rodiče, pedagoga.

Koncepce výchovy ke zdravému životnímu stylu vychází z holistického pojetí člověka – jednoty všech jeho stránek a rozměrů, které se vzájemně ovlivňují a jeho vztahu k životnímu prostředí – k lidem, společnosti, přírodě a vesmíru. Naše chápání koncepce stojí na pěti významných pilířích – 5 základních principech.

Základním principem, ze kterého vycházíme, je pozitivní naladění – k přijetí zdravého životního stylu a k jeho realizaci v běžném životě, k přicházejícím změnám a jejich řešení.

Druhým principem usilujeme o kvalitní podmínky pro inkluzi. Přihlížíme k rozdílnému rodinnému prostředí (sociální, národnostní) a různým myšlenkovým proudům, které se zde střetávají.
Snažíme se o to, aby náš vzdělávací program respektoval a uspokojoval přirozené potřeby každého dítěte, podporoval jeho zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj, vytvářel optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a základní předpoklady pro získávání životních kompetencí.

V oblasti výchovy a vzdělávání zdůrazňujeme systemický přístup k jednotlivci a k rodině. Chápeme člověka jako určitý „vnitřní systém“ a jeho život jako život v systému (rodiny, společnosti) a ten se pak odráží ve způsobu myšlení, způsobu poradenství a práce s rodinou.

Myšlenku zdravého životního stylu se snažíme uplatňovat ve všech jeho oblastech, tj. v oblasti výživy, interpersonálních vztahů, prostředí, výchovy a vzdělávání, zdraví, atd., a to zajištěním principu komplexnosti – komplexní péče po stránce pedagogické, speciálně pedagogické, psychologické, fyzioterapeutické a sociální.

Hybnou silou celé naší filozofie je princip aktivního přístupu k řešení svých životních témat a zátěží, které vyplývají např. z lékařské diagnózy, životních vývojových etap, vývojových fází rodiny, rodinných a rodových zátěží.

Splnění cílů a zásad zdravého životního stylu ve všech jeho oblastech lze dosáhnout pouze systematicky a komplexně všemi činnostmi a za spoluúčasti všech zainteresovaných. Snažíme se o týmovou spolupráci založenou na principu otevřenosti, tak abychom vytvořili příjemné tvůrčí prostředí „bez dveří“.