INFORMACE K VYŠETŘENÍ

K návštěvě speciálně-pedagogického centra je nutné se předem objednat nejlépe telefonicky, popřípadě e-mailem, doporučení školy ani lékaře potřeba není.

Pokud budete žádat o jakékoliv služby SPC, je nutné zkontaktovat nás s dostatečným předstihem. Pokud tak neučiníte, nemůžeme vám zaručit, že budete mít potřebná vyšetření včas.

Předem nás prosím informujte o významných vlivech, které Vaše dítě mohou ovlivnit (hypersenzitivita na zvuky, pachy, osvětlení, apod.), abychom mohli předem připravit vhodné podmínky k vyšetření.

Děti do 18 let musí přijít alespoň s jedním z rodičů, příp. jiným zákonným zástupcem. V případě, že se rodič nebo zákonný zástupce nemůže ze závažných důvodů dostavit a dítě doprovází např. prarodiče,
musí mít od rodičů jejich písemný souhlas s vyšetřením. Dítě nemůže být bez souhlasu zákonných zástupců vyšetřeno!

Při každém vyšetření je nezbytné písemně potvrdit Informované souhlasy s poskytnutím poradenské služby, se zpracováním a uchováním osobních údajů a se závěry vyšetření. 

Vyšetření probíhá ambulantně, popř. ve škole. Doba trvání vyšetření se liší podle charakteru problematiky, schopnosti klienta spolupracovat a typu vyšetření (psychologické, speciálně-pedagogické, komplexní) – doba vyšetření se pohybuje v rozmezí 45-180 minut přímé práce. Komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření trvá zhruba dvě až tři hodiny a provádí se pouze v dopoledních hodinách.
Samostatná vyšetření pak bývají zpravidla kratší. Konkrétní průběh a obsah vyšetření je vždy dohodnut v úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem.

Po vyšetření následuje rozhovor se zákonnými zástupci o předběžných výsledcích vyšetření a z nich vyplývajících doporučení pro vzdělávání dítěte – žáka.
Konečné výsledky vyšetření jsou uvedeny ve Zprávě ŠPZ určené zákonným zástupcům žáka či zletilému žákovi.

Na základě vyšetření je zpravidla vypracována Zpráva školského poradenského zařízení a Doporučení školského poradenského zařízení, které jsou předány osobně nebo odeslány poštou zákonnému zástupci či zletilému žákovi. Doporučení školského poradenského zařízení, které specifikuje míru podpůrných opatření, je poté odesláno datovou schránkou do školy, na které se žák vzdělává.

výkresy dětí

Prosíme rodiče dětí i zletilé studenty, aby před vyšetřením zvážili svůj aktuální zdravotní stav.
V případě, že Vaše dítě onemocní, přeobjednejte se prosím na jiný termín. Chráníte tím zdraví našich pracovníků i ostatních klientů. A i indispozice jako nachlazení, únava, nevyspání apod. mohou výsledky vyšetření zkreslit a v některých případech je pak nutné vyšetření opakovat.

  • Vyplněný anamnestický dotazník (při první návštěvě SPC), který naleznete pod tímto textem,
  • školní sešity,
  • jestliže bylo Vaše dítě vyšetřeno již jiným odborníkem v souvislosti s problémem, se kterým se chystáte navštívit naše zařízení, a máte z tohoto vyšetření zprávu, vezměte ji s sebou také (např. vyšetření klinického psychologa, psychiatra, logopeda, neurologa apod.),
  • pokud bylo Vaše dítě vyšetřeno již v jiné poradně, přineste s sebou doporučení, které Vám bylo konkrétní poradnou vydáno. Odborný pracovník tak bude mít možnost porovnat dřívější výkon Vašeho dítěte s aktuálním vyšetřením,
  • pokud Vaše dítě používá kompenzační pomůcky (brýle, sluchadlo, speciální pero apod.), vezměte je určitě s sebou,
  • jelikož vyšetření je většinou časově náročné, přineste pro své dítě drobné občerstvení (svačinu, pití).