VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Maximální kapacita mateřské školy je 120 dětí. Naplněnost tříd však vychází z počtu a potřeb umístěných dětí (děti zdravé, se speciálními potřebami) a z platné legislativy. Děti jsou zařazeny do 3 běžných tříd a do 3 tříd ustanovených dle § 16, odst. 9 školského zákona, tvz. speciálních tříd.

Personální zabezpečení tříd - Ve třídách působí zpravidla dvě učitelky a jeden asistent pedagoga (popř. další provozní pracovník). Od 9 hod do 13 hod ve třídách souběžně působí dvě učitelky. Asistent pedagoga je přítomen od 8 hod až do konce provozu, tak jak to speciální potřeby některých dětí vyžadují.

PRAVIDELNÝ DENNÍ REŽIM

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o. /DIC/, Hurbanova 1285, Praha 4 je soukromé zařízení. V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní režim, který je současně flexibilní, aby umožňoval přizpůsobit se vzniklým potřebám a aktuálním situacím. Pobyt venku se přizpůsobuje zvláště speciálním potřebám a možnostem jednotlivých dětí. V jarních a letních měsících probíhají vzdělávací aktivity převážně venku (zpravidla více jak 2 hodiny dopoledne a 2 hodiny odpoledne). Stav ovzduší je denně sledován na www.chmi.cz (Aktuální hodinový přehled) a ráno oznámen do všech tříd. Oblast LIBUŠ má z dlouhodobého vyhodnocování jedno z nejkvalitnějších ovzduší v Praze, zpravidla bez nutnosti regulace a omezení pobytu dětí venku, a to i v případech, kdy jiné oblasti Prahy vydávají varování a doporučení pro nevycházení.

KOMPLEXNÍ PÉČE VŠEM DĚTEM

Snažíme se o poskytování komplexní, tj. výchovné, vzdělávací, speciálně pedagogické, psychologické a rehabilitační péče všem dětem. Veškeré úsilí je zaměřeno na posilování zdraví či zmírnění trvalých následků handicapu. Rehabilitační aktivity/ spolupráce s NZZ/ jsou začleňovány do týdenního režimu a každodenně realizovány tak, aby volně navazovaly na výchovné a vzdělávací činnosti nebo jimi prostupovaly, zpravidla dle ustáleného harmonogramu v jednotlivých třídách. Jedná se převážně o programy zdravotně preventivní, v některých případech i léčebné (zejména u dětí s multihandicapem).

DIDAKTICKY ZACÍLENÉ ČINNOSTI 

Většina řízených činností je předem plánována. Připravujeme didakticky zacílené činnosti, které zpravidla probíhají v menších či větších skupinách dětí, popř. individuálně. Je naší velkou snahou, aby spontánní a řízené aktivity byly vyvážené, tak aby odpovídaly věkovým zvláštnostem, speciálním potřebám a individuálním možnostem dětí. Největší důraz klademe na situační a spontánní sociální učení. Využíváme každodenních přirozených situací, vlastního příkladu a přirozené nápodoby k vytváření systému hodnot a postojů v životních souvislostech. Usilujeme o podnětné zajímavé prostředí, přátelskou atmosféru a obsahově bohaté spontánní i záměrně vyvolané činnosti. Veškeré aktivity jsou vzájemně propojeny a provázány, obsahují vždy prvky hry a tvořivosti. Poskytujeme dětem příležitosti objevovat, samo si věci vyzkoušet, experimentovat, aktivně prožívat prožitkové učení. Významný prostor v programové nabídce je věnován vzájemné spolupráci při řešení nejrůznějších situací, kdy si děti pomáhají, řeší problémy a vyvíjí společné úsilí - kooperativní učení.

NEVHODNÉ CHOVÁNÍ DÍTĚTE

Mimořádnou pozornost věnujeme rizikovému chování dětí mezi sebou. Při nevhodném chování dítěte, které znemožňuje vzdělávání ostatních, může pedagog vyloučit nevhodně se chovající dítě ze společného vzdělávání (omezeně na dobu nezpůsobilosti dítěte ke vzdělávání v kolektivu) a pod vedením jiného pedagoga nebo jiného zaměstnance mu zadat samostatný úkol do doby, než je dítě opět schopno se zapojit do společné práce. Takové opatření nemá sankční,
ale organizační a bezpečnostní charakter, neupírá dítěti právo na vzdělání. Komunikujeme s rodiči a domlouváme další efektivní výchovné prostředky vedoucí k prosociálnímu chování dítěte.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU LET DO TŘÍ LET 

Děti mají stálý pravidelný denní režim a dostatek emoční podpory. Zároveň se organizace přizpůsobuje vzniklým situacím a potřebám dětí.
Poskytujeme jim co největší prostor pro volné a pohybové hry. Opakováním činností a nápodobou umožňujeme dětem trénování návyků a praktických dovedností. Pedagogická práce je postavena zejména na individuální péči. Nejdůležitější činností je hra, stavíme na rituálech, prožitkových aktivitách, ke kterým jsou děti citlivě motivovány. Učitelky získávají děti vlastním příkladem pro nejrůznější činnosti.

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI POTŘEBAMI A DĚTÍ NADANÝCH

Vzdělávací nabídka je pro tyto děti diferenciovaná dle jejich možností a potřeb. Při plánování a realizaci aktivit se zaměřujeme na svobodný rozvoj dítěte, respektujeme jeho různé vzdělávací potřeby a možnosti /individualizace/. Volíme vhodné metody, formy a prostředky, a to v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními. Postoj speciálních pedagogů a ostatních pracovníků podílejících se na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je citlivý a přiměřený. Výraznou podporou v získávání kompetencí je působení asistenta pedagoga. Pedagogická diagnostika a následně pedagogická intervence jsou realizovány v průběhu celého školního roku s důrazem na komplexní vyhodnocení vždy na konci školního roku. Maximálně využíváme vzdělávací potenciál každého dítěte. Snažíme se o diferenciovaný přístup k jednotlivému dítěti. Speciální přístup je veden k dětem, u nichž se projeví výjimečné schopnosti v nejrůznějších oblastech. Ve spolupráci s rodiči specifikujeme vyšší nároky, stimulujeme děti prožitkovým učením k větším výkonům a originálním řešením, poskytujeme prostor
pro samostatnost a vlastní aktivitu.

ZAJÍMAVÉ AKTIVITY BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU

LOGOPEDICKÉ CHVILKY

logopedická prevence

ROZVÍJENÍ ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI

u dětí jiných národností v čj

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

přírodovědná gramotnost
zdravý životní styl

PRINCIPY ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

"Desatero pro zdraví"

HRÁTKY SE PSY

pro vytipované děti se závažnějšími speciálními vzdělávacími potřebami

PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ

drogy, šikana a kde hledat pomoc

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

zvláště při pobytech venku

EXKURZE MIMO AREÁL DIC

pro nejstarší předškolní děti

TESTY ŠKOLNÍ ZRALOSTI

ve spolupráci s rodiči a SPC

ROZVÍJENÍ DOVEDNOSTÍ

"Povídánky", "Tanečky", "Zvídálek", "Písánky"

REHABILITAČNÍ AKTIVITY

cvičení v malém bazénku, s gymbally, vířivka, sauna