ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Přijímáme děti bez speciálních vzdělávacích potřeb, se speciálními vzdělávacími potřebami a do naplnění kapacity i děti dvouleté. V případě volné kapacity přijímáme děti v průběhu celého roku.

MŠ Hurbanova jako součást Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o. je soukromou mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, není spádovou školou.

 • žádost o přijetí dítěte řádně vyplněná a podepsaná,
 • potvrzení lékaře (příloha k žádosti), součástí je i potvrzení o řádném očkování, které není povinné pro děti v posledním povinném předškolním ročníku,
 • rodný list (k nahlédnutí),
 • doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (platné) u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami,
  tj. s potřebou podpůrných opatření, (popř. i písemné vyjádření registrujícího lékaře),
 • platný cestovní doklad a povolení pobytu dítěte v ČR u dětí cizí státní příslušnosti (k nahlédnutí),
 • v případě zápisu bez osobní účasti kopie rodného listu, a u dětí cizí státní příslušnosti kopie platného cestovního dokladu a povolení pobytu dítěte v ČR).

Ředitelka školy, stanovuje následující kritéria, dle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v  MŠ Hurbanova v případě, že počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu nebo jednotlivých  tříd.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • dítě v povinném předškolním ročníku (které dosáhne ke dni 31. srpna věku 5 let a děti s odkladem školní docházky),
 • sourozenec již docházejícího dítěte do MŠ,
 • věk od 2 let až do začátku povinné školní docházky (v pořadí od nejstaršího po nejmladší), u dvouletých dětí s přihlédnutím k jejich sociální zralosti a pokud to umožní kapacita MŠ
 • stanovené pravidelné očkování dítěte nebo doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit
  pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (neplatí pro děti,
  pro které je předškolní vzdělávání povinné),
 • platné doporučení školského poradenského pracoviště u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. s potřebou podpůrných opatření
  (nutno zajistit si termíny pro vyšetření v SPC – dlouhé čekací lhůty),
 • žádost o vzdělávání ve třídě dle § 16, odst. 9 školského zákona (tzv. speciální), na místě (popř. dodatečně).

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • podaná žádost o přijetí dítěte do MŠ,
 • pro zápis do MŠ bude stanoven celkový počet volných míst v běžných třídách a ve třídách zřízených dle § 16,
  odst. 9 školského zákona v platném znění a brán zřetel na snížené počty dětí v těchto třídách,
 • přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve správním řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti,
 • přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti,
 • v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je umožněno ZZD nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to na základě tel. domluvy do 29. 5. 2023 na tel. čísle 723 473 339,
 • rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem (kódem), kterým bude ZZD zaslán na základě přijetí žádosti. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavního vstupu do budovy), ve vývěsní skříňce vně areálu školy a na webových stránkách školy, a to po dobu 15 dnů. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst.,
  2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ZZD může požádat o jeho vyhotovení,
 • rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáváno osobně nebo rozesíláno dopisem do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě,
  tj. do 30 dnů. Do 15 dnů po doručení. Rozhodnutí o nepřijetí je možno podat odvolání prostřednictvím ředitelky MŠ,
 • rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte bude známo známo 31. 5. 2023, v jednotlivých případech nejpozději  14. 6. 2023,
 • pro rodiče nově přijatých dětí připravíme další upřesňující informace k nástupu do MŠ (schůzka v měsíci červnu),
 • ředitelka může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce tří měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte,
  pro které je předškolní vzdělávání povinné,
 • děti mohou být do mateřské školy přijímány v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy na základě předchozí domluvy,
 • školní rok 2023/24 pro nově přijaté děti začíná v pondělí 4. 9. 2023.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE RODIČE S DÍTĚTEM NEMOHOU Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ ÚČASTNIT ZÁPISU OSOBNĚ,
JE TŘEBA TUTO SKUTEČNOST OZNÁMIT MŠ

budova školky
 • tel. 723 473 339,
 • email: zadnikova@dicams.cz

Žádost a další dokumentaci lze po domluvě doručit:

 • do datové schránky školy: 8w8yrs8,
 • poštou – Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Hurbanova 1285, 142 00 Praha 4,
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem na žádosti (pouhá kopie žádosti s běžným podpisem je neplatná),
 • v zalepené obálce do poštovní schránky MŠ (vchod z ulice Murgašova).