ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Seznam nově přijatých dětí od 1. 9 .2024

Přijímáme děti bez speciálních vzdělávacích potřeb, se speciálními vzdělávacími potřebami a i děti dvouleté. V případě volné kapacity přijímáme děti v průběhu celého roku.

K zápisu je nutno přijít i s dítětem. Je třeba si domluvit termín i čas na tel. 723 473 339 nebo na e-mailu: zadnikova@dicams.cz, abychom se Vám mohli individuálně věnovat.

MŠ Hurbanova jako součást Dětského integračního centra a mateřské školy, s.r.o. je soukromou mateřskou školou zapsanou v Rejstříku škol a školských zařízení, není spádovou školou.

 • žádost o přijetí dítěte řádně vyplněná a podepsaná,
 • žádost o vzdělávání dítěte dle § 16 odst. 9 u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • potvrzení lékaře (příloha k žádosti), součástí je i potvrzení o řádném očkování, které není povinné pro děti v posledním povinném předškolním ročníku,
 • rodný list (k nahlédnutí),
 • doporučující posouzení školského poradenského pracoviště (platné) u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami,
  tj. s potřebou podpůrných opatření, (popř. i písemné vyjádření registrujícího lékaře),
 • platný cestovní doklad a povolení pobytu dítěte v ČR u dětí cizí státní příslušnosti (k nahlédnutí),
 • souhlas se zpracováním osobních údajů,
 • v případě zápisu bez osobní účasti dítěte je nutná kopie rodného listu, u dětí cizí státní příslušnosti kopie platného cestovního dokladu a povolení pobytu dítěte v ČR.

Ředitelka školy, stanovuje následující kritéria, dle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v  MŠ Hurbanova v případě, že počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu nebo jednotlivých  tříd.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 • dítě v povinném předškolním ročníku (které dosáhne ke dni 31. srpna věku 5 let a děti s odkladem školní docházky),
 • sourozenec již docházejícího dítěte do MŠ,
 • věk od 2 let až do začátku povinné školní docházky (v pořadí od nejstaršího po nejmladší), u dvouletých dětí s přihlédnutím k jejich sociální zralosti a pokud to umožní kapacita MŠ
 • stanovené pravidelné očkování dítěte nebo doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit
  pro trvalou kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (neplatí pro děti,
  pro které je předškolní vzdělávání povinné),
 • platné doporučení školského poradenského pracoviště u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. s potřebou podpůrných opatření
  (nutno zajistit si termíny pro vyšetření v SPC – dlouhé čekací lhůty).

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

 • podaná žádost o přijetí dítěte do MŠ,

 • pro zápis do MŠ bude stanoven celkový počet volných míst v běžných třídách
  a ve třídách zřízených dle § 16, odst. 9 školského zákona v platném znění a brán
  zřetel na snížené počty dětí v těchto třídách,

 • o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka školy ve
  správním řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti,
  o přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti,

 • v souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
  předpisů, je umožněno ZZD nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům
  rozhodnutí věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, a to na základě tel.
  domluvy do 29. 5. 2024 na tel. čísle 723 473 339,

 • rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude předáváno
  osobně nebo rozesíláno datovou schránkou, dopisem do vlastních rukou
  v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů; k Rozhodnutí o nepřijetí je možno
  podat odvolání prostřednictvím ředitelky MŠ a to do 15 dnů od doručení,

 • rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se
  oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným
  registračním číslem (kódem), kterým bude ZZD předán při zápisu. Nepřijatí
  uchazeči zveřejněni nejsou.
  Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře hlavního vstupu
  do budovy), ve vývěsní skříňce vně areálu školy a na webových stránkách školy,
  a to po dobu 15 dnů. O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst., 2 zákona č.
  500/2004 Sb., správního řádu, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude
  součástí spisu dítěte. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné
  podobě doručováno, ZZD může požádat o jeho vyhotovení nebo si je může
  vyzvednout v MŠ po předchozí domluvě.

 • rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte bude zveřejněno 31. 5. 2024 na webových
  stránkách školy,

 • pro rodiče nově přijatých dětí připravíme další upřesňující informace k nástupu
  do MŠ (schůzka v měsíci červnu),

 • ředitelka může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte v délce tří
  měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte,
  pro které je předškolní vzdělávání povinné,

 • děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud je
  volná kapacita mateřské školy na základě předchozí domluvy,

 • školní rok 2024/25 v DIC a MŠ začíná v pondělí 2. 9. 2024.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE RODIČE S DÍTĚTEM NEMOHOU Z VÁŽNÝCH DŮVODŮ ÚČASTNIT ZÁPISU OSOBNĚ,
JE TŘEBA TUTO SKUTEČNOST OZNÁMIT MŠ

budova školky
 • tel. 723 473 339,
 • email: zadnikova@dicams.cz

Žádost a další dokumentaci lze po domluvě doručit:

 • do datové schránky školy: 8w8yrs8,
 • poštou – Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o., Hurbanova 1285, 142 00 Praha 4,
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem na žádosti (pouhá kopie žádosti s běžným podpisem je neplatná),
 • v zalepené obálce do poštovní schránky MŠ (vchod z ulice Murgašova).