REHABILITAČNÍ AKTIVITY

Nestátní zdravotnické zařízení /NZZ/ nabízí a poskytuje komplexní rehabilitační péči dětem z mateřské školy Hurbanova (dohoda o spolupráci) a široké veřejnosti. NZZ má uzavřeny smlouvy s většinou zdravotnických pojišťoven. Poukaz na fyzioterapeutickou péči poskytuje rehabilitační lékař, neurolog či ortoped.
Platnost poukazu je tři měsíce, je třeba ho včas obnovovat.
Fyzioterapeutická péče má u dětí navštěvující MŠ doplňkový charakter, z tohoto důvodu uvítáme spolupráci s rodiči, abychom u dětí mohli optimálně podpořit psychomotorický vývoj a pracovat na jeho zlepšení.
Péče je poskytována formou skupinovou a v indikovaných případech (výhradně na základě lékařského doporučení a platného poukazu) formou individuální.

SKUPINOVÁ FYZIOTERAPIE

  • Jedná se o skupinové cvičení vedené fyzioterapeutkou (zpravidla za doprovodu říkanek) s využitím velkých gymnastických míčů, overballů, molitanových stavebních prvků a dalších senzomotorických a rehabilitačních pomůcek.
  • Děti zlepšují svoji fyzickou kondici, pohybovou pružnost, dechovou funkci, koordinaci pohybu a rovnováhu, učí se správným pohybovým návykům a správnému držení těla.

INDIVIDUÁLNÍ FYZIOTERAPIE

  • Je poskytována dětem, u nichž probíhá motorický vývoj s odchylkami od fyziologického vývoje na podkladě neurologické, či ortopedické diagnózy, dětem s funkčními vadami pohybového aparátu a podle individuálních možností také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami na základě neurovývojových poruch. Vycházíme z aktuálních potřeb a možností dítěte a z celkového fyzického a duševního stavu.
  • Individuální kinezioterapie probíhá zábavnou formou tak, aby děti byly motivovány a byla u nich pěstována a udržována spolupráce. V rámci hry se snažíme nalézat pohybové možnosti, jak podpořit hrubou i jemnou motoriku dítěte. Využíváme správných výchozích pozic tak, aby hra nebyla jen hrou, ale zejména terapií. U dětí podporujeme smyslové vnímání, pracuje s různými taktilními pomůckami (hmatovými), podporujeme rovnováhu, učíme vnímání těla, polohy a pohybu. Zaměřujeme se na celkový vývoj, funkčnost pohybu a soběstačnost. Terapií podporujeme mj. stabilitu trupu, stabilitu kořenových kloubů a opěrné funkce horních a dolních končetin.

VODOLÉČEBNÉ PROCEDURY A SAUNA

  • Doplňují fyzioterapeutickou péči.
  • Děti se seznamují s vodním prostředím a s využitím vhodných pomůcek (podle individuálních potřeb) absolvují cvičení v bazénu (teplota vody 27 °C – dle hygienických norem) a relaxační pobyt ve vířivé koupeli s příjemnou teplou vodou.
  • Jednou týdně děti využívají saunu (komplex termálních podnětů různé úrovně, které vyvolávají odpovídající obranné reakce těla, posilující imunitu jedince), jež je zakončen odpočinkem s relaxací na lehátkách (s doplněním pitného režimu).